Редакційна політика

Галузь та проблематика

Журнал «Філософські обрії» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем філософії та пов’язаних із нею галузей філософських наук у різних аспектах: теоретичні і теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з’їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим філософам.

У журналі досліджується зарубіжна та вітчизняна історико-філософська думка; аналізуються актуальні проблеми соціальної філософії та філософії історії; розглядаються питання філософської антропології та філософії культури. Висвітлюється: онтологічна, гносеологічна, феноменологічна проблематика; діалектика і методологія пізнання; логіка, етика, естетика; філософія науки, філософія освіти; релігієзнавство.

 

Політика розділів

70-РІЧЧЮ ПРИСВОЄННЯ ПОЛТАВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГАЛАКТІОНОВИЧА КОРОЛЕНКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ДІАЛЕКТИКА І МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕСТЕТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛОГІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КАФЕДРА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі статті, які надійшли до редакції науково-теоретичного часопису «Філософські обрії», підлягають рецензуванню.

– Головні редактори журналу визначають відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляють на рецензію членам редакційної колегії, а потім – незалежним експертам.

– До рецензування не залучаються фахівці, які працюють в тій же установі, де виконана робота.

– Термін рецензування в кожному окремому випадку визначається з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті. Максимальний термін рецензування – 1 місяць.

– Редакція дотримується політики рецензування «Double blind peer review». Листування з приводу результатів рецензування редакція видання не веде.

– У рецензії відображаються відповідно до встановлених вимог: загальний науковий рівень роботи; відповідність назви змісту статті; актуальність теми; наукова новизна; коректність цитацій і стан науково-довідкового апарату; обґрунтованість висновків і їх відповідність поставленій меті публікації; відповідність вимогам оформлення статті в науково-теоретичному часописі «Філософські обрії»; висновок рецензента про можливість публікації статті.

– Точка зору автора і його стиль рецензентами не оцінюються.

– Рецензія засвідчується в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.

– Якщо в рецензії на статтю є вказівка на її виправлення, вона направляється автору на доопрацювання.

– Стаття, не рекомендована до публікації, до повторного розгляду не приймається.

– Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається головним редактором, а за необхідності – редколегією в цілому. Відповідальний секретар інформує автора і вказує передбачувані терміни публікації.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.