DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2016.36.175056

«ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ» Г. СКОВОРОДИ У ФІЛОСОФСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ І. МІРЧУКА

V. V. Biletska

Анотація


У статті аналізується зміст концепту «філософія серця» Г.Сковороди у інтерпретації І. Мірчука; розкриваються онтологічний, теоретико-пізнавальний та морально-практичний аспекти антропологізму українського мислителя. І. Мірчук акцентує увагу на самопізнанні та ідеї «сродної праці» як ключових засад у досягненні людиною щастя.

Ключові слова


Сковорога Г.С.; серце; філософія серця; самопізнання; матерія; сродна праця; щастя; філософія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasianovych H. Hryhorii Skovoroda – filosof i pedahoh. Visnyk Lviv. un-tu. Seriia pedahohichna. 2004. Vyp. 18. S. 239-251.

Efimenko A.Ia. Filosof iz naroda. Voprosy filosofii i psikhologii. 1894. No. 5 S. 419-445.

Kovalynskyi M. Zhyttia H. Skovorody. Povne zibrannia tvoriv : u 2 t. Kyiv : Naukova dumka, 1973. T. 2. S. 439-477.

Mirchuk I. H. S. Skovoroda. Zamitky do istorii ukrainskoi kultury. Praha : Ukr. Istor-fil. tov., 1925. 27 s.

Mirchuk I. Svitohliad ukrainskoho narodu. Sproba kharakterystyky. Heneza. 1994. No. 87. S. 87–96.

Skovoroda H. Narkiss. Razghlahol o tom: uznai sebe. Povne zibrannia tvoriv : u 2 t. Kyiv : Naukova dumka, 1973. T. 1. S. 154-193. URL: http://litopys.org.ua/skovoroda/skov109.htm

Skovoroda G. Nachalnaia dver ko khristіanskomu Povne zibrannia tvoriv : u 2 t. Kyiv : Naukova dumka, 1973. T. 1. S. 144–154. URL: http://litopys.org.ua/skovoroda/ skov108.htm

Skovoroda G. Razgovor piati putnikov o istinnom shchastіi v zhizni (Razgovor druzheskіi o dushevnom mirЂ) Povne zibrannia tvoriv : u 2 t. Kyiv : Naukova dumka, 1973. T. 1. S. 263-174. URL: http://litopys.org.ua/skovoroda/skov111.htm

Skovoroda Hryhorii: obraz myslytelia : zb. nauk. pr. / Vidp. red.: V. I. Shynkaruk, I. P. Stohnii ; In-t filos. NAN Ukrainy, Pereiaslav-Khmelnyts. derzh. ped. in-t im. H. S. Skovorody. Kyiv : In-t filos. NAN Ukrainy, 1997. 453 s.

Sreznevskii I. I. Otryvki iz zapisok o startce Grigorii Skovorode. Moskva : Tipografiia S. Selivanovskogo, 1834. S. 67-92. URL: http://escriptorium.univer. kharkov.ua/handle/1237075002/3541

Chyzhevskyi D. Filosofiia H. S. Skovorody. Kharkiv : Prapor, 2004. 272 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.