DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2017.37.173155

ДВОЄДИНИЙ КОНСТРУКТ ДІАЛЕКТИЧНОЇ ЛОГІКИ

P. V. Denysiuk

Анотація


Розроблено двоєдиний конструкт діалектичної логіки. Обґрунтовано його форму і вкладений у нього смисл. Наведено приклади його застосування.


Ключові слова


діалектика; логіка; конструкт; осциляція; флуктуація; лад; безлад; внутрішнє; зовнішнє; випадковість

Повний текст:

PDF

Посилання


Zelenov L. A. Dyalektycheskyy metod. Fylosofyya y obshchestvo. 2007. No 1. S. 5–13.

Savynov A. B. Razvytye yntehratyvnoy (symbyotycheskoy) teoryy evolyutsyy. Evolyutsyya. 2013. No 1 (15). C. 36–40.

Knyazeva E. N. Atomyzm y kholyzm v sovremennoy teoryy slozhnosty. Fylosofyya y kul’tura. 2013. T. 6, No 66. S. 736–745.

Denysyuk P. V., Martynenko N. A. Pryntsypyal’no novyy metod kul’tyvyrovanyya doymplantatsyonnykh embryonov mlekopytayushchykh. Doklady NAN Ukrayny. 1995. No 11. S. 148–149.

Maslov A. A. Yn’ y yan: khaos y poryadok. Kytay: Ukroshchenye drakonov. Dukhovnye poysky y sakral’nyy ekstaz. Moskva : Aleteya, 2003. S. 29–36.

Pryhozhyn Y., Stenhers Y. Poryadok yz khaosa: Novyy dyaloh cheloveka s pryrodoy. Moskva : Prohress, 1986. 432 s.

Denysyuk P. V., Kovalenko V. F., Korchan N. O. Obgruntuvannya neobkhidnosti aktyvnishoho vykorystannya zmin umov seredovyshcha u tvarynnytstvi. Rozvedennya i henetyka tvaryn. 2011. No 45. S. 54–63.

Holubev A. Ystynnyy “kentavr” mykromyra. Nauka y zhyzn’. 1997. No 9. S. 10–15.

Hrynchenko V. T., V. T. Matsypura, A. A. Snarskyy. Vvedenye v nelyneynuyu dynamyku: Khaos y fraktaly. Moskva : URSS, 2010. 280 s.

Khaytun S. D. Sotsyal’naya evolyutsyya, entropyya y rynok. Obshchestvennye nauky y sovremennost’. 2000. No 6. S. 94–109.

Ustynova V. N., Ustynova Y. H. Dyskretnye yerarkhycheskye systemy v heofyzyke. Heofyzyka. 2012. T. 320, No 1. S. 91–97.

Dvyzhenye. Fylosofskyy slovar’ / hl. redaktor M. M. Rozental’. Moskva : Polytyzdat, 1975. S.100.

Pryhozhyn I. Filosofiya nestabil’nosti. Naukovyy svit. 2002. No 1. S. 8–9.

Reff R., T. Kofmen. Embryony, heny y evolyutsyya : per. s anhl. Moskva : Myr, 1986. 404 s.

Lyma-de-Farya A. Evolyutsyya bez otbora: Avtoevolyutsyya formy y funktsyy : per. s anhl. Moskva : Myr, 1991. 455 s.

Trofymova V. V. Kontseptsiya staloho rozvytku yak osnova postindustrial’nykh modeley rozvytku. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2010. No 8. S. 33–37.

Dopolnytel’nosty pryntsyp. Fylosofskyy slovar’ / hl. redaktor M. M. Rozental’. Moskva : Polytyzdat, 1975. S. 121–122.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.