Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Редакційна колегія журналу «Філософські обрії» приймає оригінальні, не опубліковані раніше наукові статті, які висвітлюють актуальні питання філософських наук. Статті, які надходять до редакційної колегії, не повинні одночасно перебувати на розгляді у будь-якому іншому журналі та не повинні бути опубліковані у інших виданнях у аналогічному або несуттєво зміненому вигляді.

 • Статті мають бути написані українською або англійською мовами. Редакційна колегія залишає за собою право здійснювати літературне редагування поданих статей та відхиляти статті, написані неграмотною мовою. Рекомендуємо дотримуватися такої класичної структури наукової статті: вступ; теоретико-методологічні основи дослідження (включно з аналізом останніх досліджень і публікацій); мета дослідження; опис методики дослідження та здобутих емпіричних даних; оцінка та обговорення результатів, висновки, список використаної літератури із транслітерацією.

 • У науковій статті інформацію необхідно подавати у наведеній нижче послідовності.

  Обо’язково подається УДК та ORCID автора. Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) та ORCID автора має бути зазначено з вирівнюванням по лівому краю сторінки.

  Інформацію про автора (співавторів) статті необхідно зазначати ім’я та прізвище українською мовою, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи. Сфера наукових інтересів дописувача.

 • Назву статті потрібно подавати напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень, зокрема літерних абревіатур. Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

 • До кожної статті обов’язково додається резюме (до 3000 знаків з пробілами) та ключові слова (5-7 слів) українською та англійською мовами. Звертаємо увагу авторів на відмінність резюме (реферату) від анотації. Резюме повинно бути змістовним, стисло відображати короткий зміст статті (вступ, мета, задачі, методи, результати), не повторювати назву статті, не містити загальних фраз, не дублювати висновки. Резюме призначено виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації. Резюме англійською мовою у вітчизняних виданнях, якщо статтю опубліковано українською мовою, є основним і, як правило, єдиним джерелом інформації щодо змісту статті для закордонних спеціалістів. Резюме повинне бути написано грамотною англійською мовою. Текст повинен бути зв’язним з використанням слів «отже», «більш того», «наприклад», «у результаті» тощо. («consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» etc.); бажано по можливості застосовувати активний, а не пасивний стан, тобто «The study tested», а не «It was tested in this study» (найчастіша помилка); слід застосовувати термінологію, яка характерна для іноземних спеціальних текстів. Необхідно додержуватися єдності термінології в межах резюме та основного тексту статті. 

 • Необхідно підготувати 5–8 ключових слів (словосполучень). Сукупність ключових слів повинна відповідати основному змісту статті, відображати тематику дослідження і забезпечувати його тематичний пошук. Ключові слова потрібно подавати у називному відмінку через крапку з комою. Резюме разом із ключовими словами необхідно друкувати шрифтом Times New Roman (курсивом).

 • Текст статті подається у текстовому редакторі Microsoft Word для Windows з дотриманням таких вимог: шрифт “Times New Roman Cyr” (розмір шрифту 14 пт), міжрядковий інтервал одинарний, поля – 2 см кожне, абзац – 1,25 см. Орієнтація – виключно книжкова.

  Ілюстрації (рисунки) повинні бути виконані в растровому вигляді (розширення *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp) з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Автори можуть самостійно вставити малюнки у текст, проте обов’язково подавати окремо файли малюнків, графіків, схем та ін. в електронному вигляді.

  Таблиці повинні бути створені лише засобами Microsoft Word. Таблиці не повинні виходити за межі тексту, вирівнювання по центру. Кожна таблиця повинна мати порядковий номер, заголовок та супроводжуватися внизу посиланням на джерела. Те саме стосується рисунків.

  Формули набираються у редакторі формул програми Word – «Microsoft Equation».

  Кожна абревіатура вводиться у текст у дужках після першого згадування відповідного словосполучення.

 • Між ініціалом та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл).

 • Викладати текст статті потрібно з дотриманням вимог до змісту. У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела і вимоги Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” і міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах APA (APA STYLE). Сфера застосування – суспільні науки (соціологія, право, психологія, історія тощо) стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата. Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці (редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що цитується, рік видання та сторінковий інтервал (номери сторінок, з яких наводиться цитата). Із оформленням цитат у тексті статті згідно з міжнародним стилем цитування АРА та посилання в наукових роботах можна ознайомитися на сторінках 38‑48 Методичних рекомендацій “Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах” офіційному сайті АПА http://www.apastyle.org/

 • Список використаних джерел (за Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” http://lib.pnpu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) розміщується в кінці роботи. Цитований матеріал наводиться в алфавітному порядку за прізвищем автора. Якщо матеріал не має автора, його необхідно розподілити за першою літерою його назви. Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати будь-яке джерело, процитоване в тексті документа. Кожне джерело, процитоване в роботі, має з'явитися у списку використаних джерел. Так само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи.

  Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням по ширині без відступів. Якщо бібліографічний опис джерела займає кілька рядків, тоді перший рядок опису вирівнюється по ширині без відступів, а наступні рядки мають «висячий відступ» (використовуйте клавіші Ctrl+T). Бібліографічну інформацію (Список використаних джерел) слід наводити у такому вигляді:

  Для книг, збірників, багатотомних видань, авторефератів дисертацій, електронних ресурсів та ін.

  Гурська Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : ЦУЛ, 2016. 172 с.  (один автор)

  Пилипенко С. М., Ярошенко О. М., Мороз С. В., Малиновська К. А. Укладення трудового договору: теоретико- прикладне дослідження : монографія. Харків : Юрайт, 2013. 288 с.  (чотири автори)

  Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ : Генеза, 2004. 736 с.  (без автора, один упорядник)

  Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ. Т. 17. 712 с.  (багатотомні видання)

  Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти :  матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 5‑6. жовт. 2017 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 216 с.  (без автора)

  КуліничО. О. Право людини на освіту в Україні та конституційно-правовий механізм його реалізації : автореф. дис.. канд.. юрид. наук : 12.00.02. Маріуполь, 2015. 20с.  (автореферат дисертації) 

  Нова українська школа : порадник для вчителя / під заг. ред. Н. М. Бібік. Київ : Плеяди, 2017. 206 с. URL: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/NUSH-poradnyk.pdf. (електронні ресурси)

  Для статей з книг, багатотомних видань збірників, періодичних і продовжуваних видань, електронних ресурсів та ін.

  Багалій Д. І. Український філософ Григорій Савич Сковорода. Історія Слободської України. Харків. 1993. С. 202‑209.  (частина книги)

  Коновець С. В. Прекрасна людина, мудрий учитель, філософ і вчений. Формальна і неформальна освіта у вимірах педагогіки добра Івана Зязюна : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 5‑6 берез. 2018 р. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова та ін. Полтава, 2018. С. 12‑14. (з матеріалів конференц.)

  Гардашук Т. Екологічна парадигма цивілізаційних трансформацій. Філософська думка. 2018. № 6. С. 101‑117.  (стаття з періодичного видання)

  Короденко М. Український індекс наукового цитування. Освіта України. 2018. 18 черв. (№ 24). С. 10. . (стаття з періодичного видання)

  Наукове товариство ім. Шевченка. Львів. Наук. б-ка. Ім. В. Стефаника. НАН України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 78. Арк. 1‑7.  (архівні документи)

  Бросаліна О. Ігор Качуровський: Шлях над безоднею неминучости. До 100- річчя від дня народження. Слово Просвіти. 2018. 30 серп.‑5 верес. (№ 35). С. 10‑11. Рец. на кн.: Качуровський І. Спомини і постаті / упоряд. О. Бросаліна ; передм. І. Дзюби і О. БросаліноЇ. Київ : Кліо, 2018. 606 с. (рецензія)

 • References. Транслітерований список використаних джерел

  Бібліографічні джерела кирилицею потрібно транслітерувати латиницею відповідно сучасних вимог до української транслітерації (Паспортна КМУ2010) http://www.slovnyk.ua/services/translit.php та російської транслітерації (http://ru.translit.net/?account=zagranpasport). Це сучасні стандарти транслітерації, які забезпечують однозначну двосторонню відповідність між символами кирилиці та латиниці та дозволяють відновити початковий варіант написання кириличного тексту навіть без знання мови оригіналу. Транслітерація та переклад бібліографічної інформації необхідні для адекватної індексації статей міжнародними наукометричними базами даних. References формується згідно вимог страндарту АPA (http://www.apastyle.org/) не за нумерацією, а за алфавітом (латиниця).

  Приклади бібліографічного опису кириличних джерел,оформлених у стилі APA

  Книга:

  Автори транслітерація. (Рік видання). Назва книги транслітерація [Переклад назви книги англійською мовою]. Місто: Видавництво [зазначення мови книги].

  Частина книги:

  Прізвище автора глави, Ініціали. (Рік видання). Назва глави транслітерація [Переклад назви глави англійською мовою]. In Ініціали Прізвище редактора або укладача, Назва книги [Переклад назви книги англійською мовою] (номер видання) (cторінковий інтервал). Місце видання: Видавництво [зазначення мови книги].

   

  Книга за редакцією:

  Прізвище редактора, Ініціали. (Ред.). (Рік видання). Назва книги транслітерація : Підназва [Переклад назви книги англійською мовою]. Місце видання: Видавництво [зазначення мови книги].

   

  Стаття з журналу:

  Автори транслітерація. (Дата публікації). Назва статті транслітерація [Переклад заголовка статті англійською мовою]. Назва періодичного видання транслітерація азва періодичного видання англійською мовою], Том (Випуск), Сторінка (и) [зазначення мови статті].

  Автореферат або дисертація:

  Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва роботи транслітерація [Переклад назви  англійською мовою]. (Тип роботи з вказівкою наукового ступеня автора). Університет, в якому захищено дисертацію, Місто [зазначення мови джерела].

  Матеріали конференцій:

  Прізвище, Ініціали. (Ред.). (Рік). Назва матеріалів конференції транслітерація [Переклад назви  англійською мовою], Відомості про конференцію транслітерація. Місце видання: Видавництво [зазначення мови джерела].

 • З метою забезпечення можливості перевірки правильності оформлення списку використаних джерел та внесення змін до нього у разі виявлення неточностей чи помилок, редакційна колегія рекомендує авторам надсилати окремим файлом ідентичний Список використаних джерел, оформлений ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання” та References. Посилання на джерела у тексті статті можна робити тільки одним способом – круглі дужки (…). Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці (редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що цитується, рік видання та сторінковий інтервал (номери сторінок з яких наводиться цитата). Сторінковий інтервал дозволяється не вказувати, якщо ви не наводите цитату, а висловлюєте якусь ідею чи посилаєтесь на роботу в цілому. Наприклад: (Гардашук, 2018, с. 15). Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують.

Керівництво для авторів

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання «Філософські обрії»?

УВІЙДІТЬ НА САЙТ

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.