Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал «Філософські обрії» публікує оригінальні наукові роботи, виконані в контексті актуальних проблем філософії та пов’язаних із нею галузей філософських наук у різних аспектах: теоретичні і теоретико-методологічні статті; статті, що описують результати емпіричних досліджень; огляди літератури; повідомлення та звіти про наукові заходи (конференції, конгреси, з’їзди, симпозіуми тощо); інформаційні матеріали, присвячені відомим філософам.

У журналі досліджується зарубіжна та вітчизняна історико-філософська думка; аналізуються актуальні проблеми соціальної філософії та філософії історії; розглядаються питання філософської антропології та філософії культури. Висвітлюється: онтологічна, гносеологічна, феноменологічна проблематика; діалектика і методологія пізнання; логіка, етика, естетика; філософія науки, філософія освіти; релігієзнавство.

Процес рецензування

Усі статті, які надійшли до редакції науково-теоретичного часопису «Філософські обрії», підлягають рецензуванню.

– Головні редактори журналу визначають відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення і направляють на рецензію членам редакційної колегії, а потім – незалежним експертам.

– До рецензування не залучаються фахівці, які працюють в тій же установі, де виконана робота.

– Термін рецензування в кожному окремому випадку визначається з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті. Максимальний термін рецензування – 1 місяць.

– Редакція дотримується політики рецензування «Double blind peer review». Листування з приводу результатів рецензування редакція видання не веде.

– У рецензії відображаються відповідно до встановлених вимог: загальний науковий рівень роботи; відповідність назви змісту статті; актуальність теми; наукова новизна; коректність цитацій і стан науково-довідкового апарату; обґрунтованість висновків і їх відповідність поставленій меті публікації; відповідність вимогам оформлення статті в науково-теоретичному часописі «Філософські обрії»; висновок рецензента про можливість публікації статті.

– Точка зору автора і його стиль рецензентами не оцінюються.

– Рецензія засвідчується в порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.

– Якщо в рецензії на статтю є вказівка на її виправлення, вона направляється автору на доопрацювання.

– Стаття, не рекомендована до публікації, до повторного розгляду не приймається.

– Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається головним редактором, а за необхідності – редколегією в цілому. Відповідальний секретар інформує автора і вказує передбачувані терміни публікації.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Журнал заснований у липні 1999 року Інститутом філософії імені Г.С.Сковороди НАН України та Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г.Короленка. Він входить до переліку №4 (додаток до Постанови Президії ВАК України від 9 лютого 2000 р., № 2–02/2, бюлетень ВАК України, №2, 2000 р.), нового Переліку (Постанова Президії ВАК України від 18 листопада 2009 р., № 1–05/5, бюлетень ВАК України, №12, 2009 р.) та наказу Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. №1528 (додаток 11), що включаються до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі «Філософські науки».

Журнал зареєстровано та проіндексовано в міжнародних каталогах періодичних видань та наукометричних базах: Index Copernicus, Open Academic Journals Index (OAJI), Polska Bibliografia Naukowa, Ulrich’s Periodicals Directory, OpenAIRE, Google Scholar (Гугл Академия), Журнал включений у Всеукраїнський реєстр наукових видань, належить до періодичних видань, що мають бібліометричні профілі та входить до переліку фахових видань України у галузі «Філософські науки».