ІДЕЯ ПОЛІТИЧНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ (НА ОСНОВІ ПОГЛЯДІВ ПЛАТОНА ТА АРІСТОТЕЛЯ)

Автор(и)

  • Ya. Ye. Blokha

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2017.38.174729

Ключові слова:

Платон, Аристотель, антична філософія, справедливість, рівність, нерівність, аристократія, олігархія, демократія

Анотація

У статті розкрита ідея політичної справедливості на основі аналізу поглядів представників періоду «високої класики» у розвитку грецької філософії – Платона та Арістотеля.
Встановлено, що як Платон та Арістотель стверджують, що політичною справедливістю є вимога, щоб кожен займався тим, що визначено йому його природою. У цьому сенсі найкращим станом є певний стійкий соціополітичний баланс, у рамках якого досягається загальна задоволеність і вирішуються конфлікти.
Ключові слова: справедливість, рівність, нерівність, монархія, аристократія, демократія, олігархія, політія.

Посилання

Аристотель. Политика. Афинская полития [електронний ресурс] / Аристотель; [Предисл. е. и. темнова]. – М.: Мысль, 1997. – 458 с. – Режим доступу: https://www.e-reading.club/book.php?book=70821

Блоха Я. Є. Принцип справедливості у філософії Платона та Арісто- теля / Я. є. Блоха // Філософські обрії. – 2016. – Вип. 36. – С. 79-87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2016_36_10

Канарш Г. Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация : монография / Г. Ю. Канарш. – М. : изд-во Моск. гума- нит. ун-та, 2011. – 236 с.

Платон. Государство / Платон. – СПб. : Наука, 2005. – 193 с.

Утченко С. Политико-философские трактаты цицерона («о государ- стве» и «о законах») / С. Утченко // цицерон Марк туллий. Диалоги: о госу- дарстве; о законах / [Сост.: Веселовский и.Н., Горенштейн В.о., Утченко С.Л.; отв. ред.: Утченко С.Л.]. – М. : Наука, Ладомир, 1994. – С. 153-174.

Федорова М.М. Классическая политическая философия / М. М. Федо- рова. – М. : издательство «Весь мир», 2001. – 224 с.

Штраус Л. Ведение в политическую философию / Л. Штраус; [пер. с англ. М. Фетисова]. – М.: Логос, Праксис, 2000. – 364 с.

References

Aristotel. Politika. Afinskaia politiia / predisl. E. I. Temnova. Moskva: Mysl, 1997. 458 s. URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=70821

Blokha Ya. Ye. Pryntsyp spravedlyvosti u filosofii Platona ta Aristo- telia. Filosofski obrii. 2016. Vyp. 36. S. 79 87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FiloFilo_2016_36_10

Kanarsh G. Iu. Sotcialnaia spravedlivost: filosofskie kontceptcii i rossiiskaia situatciia : monografiia. Moskva: Izd-vo Mosk. gumanit. un-ta, 2011. 236 s.

Platon. Gosudarstvo. Sankt-Peterburg: Nauka, 2005. 193 s.

Utchenko S. Politiko-filosofskie traktaty Tcitcerona (“O gosudarstve” i “O zakonakh”). Tcitceron Mark Tullii. Dialogi: o gosudarstve; o zakonakh / sost.: I. N. Veselovskii, V. O. Gorenshtein, S. L. Utchenko; otv. red.: S. L. Utchenko. Moskva: Nauka, Ladomir, 1994. S. 153 174.

Fedorova M. M. Klassicheskaia politicheskaia filosofiia. Moskva: izdatelstvo “Ves mir”, 2001. 224 s.

Shtraus L. Vedenie v politicheskuiu filosofiiu / per. s angl. M. Fetisova. Moskva: Logos, Praksis, 2000. 364 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ