DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2016.36.175092

ЕСТЕТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЯК ТЕНДЕНЦІЯ СУЧАСНОСТІ

N. I. Golovina

Анотація


У статті розглянуто тенденцію тотальної естетизації сучасної соціальної реальності. Виявлено причини, форми й наслідки набуття естетичного статусу соціального феномена, зміни соціальних відносин під впливом естетичного начала.

Ключові слова


естетизація; естетичне; соціальне; етос

Повний текст:

PDF

Посилання


Beniamin V. Proizvedenie iskusstva v epokhu ego tekhnicheskoi vosproizvodimosti. URL: http://www.outline.ru/ben.html.

Bychkov V. V. Estetika : uchebnik. Moskva : Gardariki, 2004. 556 s.

Gegel G. V. F. Lektcii po estetike. T. 2. Moskva; Sankt-Peterburg : Nauka, 2007. 604 s.

Nikonova S. B. Estetizatciia kak paradigma sovremennosti. Filosofsko-esteticheskii analiz transformatcionnykh protcessov v sovremennoi kulture : dis. … doktora filos. nauk : 09.00.04. Sankt-Peterburg, 2013. URL: http://www.dissercat. com/content/estetizatsiya-kak-paradigma-sovremennosti-filosofsko-esteticheskii- analiz-transformatsionnyk

Shatunova T. M. Estetika sotcialnogo (esteticheskoe nachalo v protcesse identifikatcii sovremennogo cheloveka). Kazan : Kazan. un-t, 2012. 140 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.