DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2016.36.175093

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ АСКЕТИЗМУ

A. V. Tsarenok

Анотація


Аналізуючи специфіку розвитку сучасної історико-естетичної візантології як невід’ємної складової історико-естетичної медієвістики, автор статті вказує на необхідність подальшого вивчення візантійської естетики аскетизму, яка справила значний вплив на релігійно-естетичні концепції всього християнського Сходу і, зокрема, Русі-України. При цьому звертається увага на визнання теолого-естетичного досвіду видатних візантійських мислителів-аскетів першочерговим предметом історії естетичної думки Візантії, а також на методологічну некоректність 1) розгляду аскетико-естетичної традиції в якості традиції, характерної виключно для чернечої культури й 2) уникнення ототожнення естетики аскетизму з патристичною естетикою.

Ключові слова


теоестетика; візантологія; естетика аскетизму; історико-естетична медієвістика; візантійська естетика; історико-естетична естетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondarevska I. A. Paradoksalnist estetychnoho v ukrainskii kulturi XVII – XVIII stolit. Kyiv : PARAPAN, 2005. 308 s.

Shestakov V. P. Ocherki po istorii estetiki. Ot Sokrata do Gegelia. Moskva : Mysl, 1979. 372 s.

Kovach F. H. Āsthetik des Thoma von Aquin. Berlin, 1961.

Gurevich A. Ia. Kategorii srednevekovoi kultury. 2-e izd. Moskva : iskusstvo, 1984. 350 s.

Bychkov V. V. Esteticheskii lik bytiia (Umozreniia Pavla Florenskogo). Moskva : Znanie, 1990. 64 s.

Istoriia ukrainskoi estetychnoi dumky : monohrafiia / za red. V. A. Lychkovakha. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 2013. 388 s.

Dzhon Panteleimon Manussakis, arkhim. Bog posle metafiziki. Bogo- slovskaia estetika. Kiev : DUKH І LІTERA, 2014. 416 s.

Kobylkin D. S. Estetychnyi prostir metafory relihiinoi komunikatsii : avtoref. dys. … kand. filos. nauk : 09.00.08. Luhansk, 2012. 18 s.

Maiorov G. G. Formirovanie srednevekovoi filosofii. Latinskaia patristika. Moskva : Mysl, 1979. 433 s.

Linch Dzh. H. Serednovichna tserkva. Korotka istoriia / per. z anhl. V. Shovkuna]. Kyiv : Osnovy, 1994. 492 s.

Bychkov V. V. Malaia istoriia vizantiiskoi estetiki. Kiev : Put k istine, 1991. 407 s.

Udaltcova Z. V. Vizantiiskaia kultura. – Moskva : Nauka, 1988. 288 s.

Florenskii P. A. Khristianstvo i kultura. Moskva : AST, 2001. 672 s.

Khoruzhii S. S. K fenomenologii askezy. Moskva : Izd-vo gumanitarnoi literatury, 1998. 352 s.

Karsavin L. P. Monashestvo v srednie veka : ucheb. Posobie. / vstupit. statia, komment. M. A. Boitcova. Moskva : Vysshaia shkola, 1992. 191 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.