ЕСТЕТИЧНА ОСВІТА В УМОВАХ ПОСТКУЛЬТУРИ

Автор(и)

  • N. I. Golovina

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2016.35.175123

Ключові слова:

посткультура, естетизація, естетична освіта, естетичне навчання, естетичне виховання

Анотація

У статті розглянуті цілі й завдання естетичної освіти, представленої в єдності навчання й виховання, в умовах посткультури.

Посилання

Bychkov V. V. Estetika : uchebnik. Moskva : Gardariki, 2004. 556 s.

Estetychna osvita pedahoha : kolektyvna monohrafiia / za red. T. I. Andrushchenko. Kyiv, 2015. 172 s. URL: http://www.npu-etestet.com.ua/ kolektivna-monografiya/.

Stetsenko L. L. Suchasna ukrainska estetyka: do vyznachennia tenden- tsii rozvytku. Humanitarnyi chasopys. 2013. No. 2. S. 55-62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2013_2_9.

Polianska K. V. Estetychna osvita yak element dukhovnoho bahatstva indyvida. Hileia: naukovyi visnyk. 2016. Vyp. 104. S. 163-165.

Shapinskaia E. N. Estetik v labirintakh postkultury. Filosofiia i kultura. 2013. No. 3 (63). S. 403-416.

Shatunova T. M. Estetika sotcialnogo (esteticheskoe nachalo v protcesse identifikatcii sovremennogo cheloveka). Kazan : Kazan. un-t, 2012. 140 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ