DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2018.40.175196

СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

A. V. Kondratieva

Анотація


У статті проаналізовано системні реформації в галузі осві- ти та основні напрямки її модернізації в контексті національних пріоритетів на початку ХХІ століття. Висвітлюється питання еволюції освітнього менеджменту та використання світових здобутків менеджменту в українському середовищі. Визначені тенденції розвитку освітнього менеджменту в міжнародному освітньому просторі. Зосереджено увагу на закордонному досвіді впровадження принципів освітнього менеджменту, та проведе- на порівняльна оцінка ситуації в нашій країні. Окреслено основні причини, що перешкоджають активному поширенню його концеп- туальних засад в освітній галузі України. Визначено особливості впровадження і модернізації освітнього менеджменту в Україні. Окреслено деякі аспекти методологічних засад освітнього ме- неджменту, Проаналізована значна кількість науково-педагогіч- них досліджень у сфері освітнього менеджменту.

Ключові слова


управління; модернізація; освіта; освітній менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Buha O. I. Navchannia maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia (tekhnolohii) pedahohichnomu menedzhmentu. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. Uman: PP Zhovtyi O.O., 2010. Ch. 2. S. 71 78.

Volobuieva T. B. Suchasni osvitni modeli. Innovatsiini osvitni systemy. Donetsk: Kashtan, 2007. 96 s.

Grishan I. P. Menedzhment obrazovatelnykh uchrezhdenii. Dalnevostochnyi Gosudarstvennyi Universitet, 2002. 65 s.

Innovatsiina stratehiia ukrainskykh reform / A. S Halchynskyi, V. M. Heyets, A. K. Kinakh, V. P. Semynozhenko. Kyiv: Znannia Ukrainy, 2004. 338 s.

Innovatsii u vyshchii osviti : problemy, dosvid, perspektyvy : monohrafiia / za red. P. Yu. Saukha. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. Ivana Franka, 2011. 444 s.

Kremen V. Osvita i nauka Ukrainy : shliakhy modernizatsii : (fakty, rozdumy, perspektyvy). Kyiv: Hramota, 2003. 216 s.

Kremen V. Ukraina : alternatyvy postupu / Kremen V., Tkachenko V. Kyiv: ARC–UKRAINE, 1996. 793 s.

Modernizatsiia osvity v Ukraini. Analitychnyi ohliad rezultativ vseu- krainskoho opytuvannia kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv u 2004. Kyiv: K.I.S., 2004. 32 s.

Osvitnii menedzhment : navchalnyi posibnyk / za red. L. Danylenko, L. Karamushky. Kyiv: Shkilnyi svit, 2003. 400 s.

Palamarchuk V. F. Innovatsiini protsesy v pedahohitsi. Kyiv: Osvita, 1994. 87 s.

Smolei V. V. Teoriia i praktyka upravlinnia zahalnoiu serednoiu osvitoiu v Ukraini (1939-2011 roky) yak istoryko-pedahohichna problema. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika. 2011. No 5. S. 3 9.

Shandruk S. I. Problema efektyvnoho vchytelia v porivnialnii pedaho- hitsi SShA. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohika. 2012. No 3. S. 164 169.

Beare H., Caldwell B. J.,& Millikan R. H. A model for managing an excellent school. In Creating an excellent school: some new management techniques. London: Routledge, 1989. S. 125 150.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.