DOI: https://doi.org/10.33989/2075-1443.2019.42.202392

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ

N. Khreptak

Анотація


Згідно з Енциклопедичним словником, глобалізація – це злиття національних економік у єдину загальносвітову систему, засновану на швидкому переміщенні капіталу та новій інформаційній відкритості світу, технологічній революції, прихильності різноманітних індустріальних країн, лібералізації руху товарів і капіталу, комунікаційному зближенню. Поступове зближення країн і континентів покриває всю історію людства.


Ключові слова


глобалізація; освіта; мультилінгвальна освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Vallerstain I. (2001). Analiz mirovykh sistem i situatciia v sovremennom mire [Analysis of world systems and the situation in the modern world]. Sankt-Peterburg: Universitetskaia kniga [in Russian].

Vallerstain I. (2000). Mirosistemnyi analiz [World analysis]. Vremia mira: Almanakh sovremennykh issledovanii po teoreticheskoi istorii, makrosotciologii, geopolitike, analizu mirovykh sistem i tcivilizatcii [World Time: Almanac of modern research on theoretical history, macro-sociology, geopolitics, analysis of world systems and civilizations] (Vol. 1. pp. 105-123). Novosibirsk [in Russian].

Zabolotska O. (2015). Inshomovna pidhotovka studentiv nemovnykh spetsialnostei v umovakh hlobalizatsii [Language training of non-linguistic specialties students in the context of globalization]. Zbirnyk naukovykh prats. Pedahohichni nauky [Collection of scientific works. Pedagogical Sciences], 67, 232-239 [in Ukrainian].

Kostenko A. H. (2008). Hlobalizatsiia yak chynnyk destruktsii identychnosti [Globalization as a factor of identity destruction]. Praktychna filosofiia [Practical philosophy], 3, 120-128 [in Ukrainian].

Kravchenko P. (2017). Hlobalizatsiini ta antyhlobalizatsiini protsesy v Yevropeiskomu sotsialno-filosofskomu dyskursi [Globalization and antiglobalization processes in the European social and philosophical discourse]. Filosofski obrii [Philosophical horizons], 37, 78-99 [in Ukrainian].

Lukianchuk L. (2013). Mizhkulturna komunikatsiia v epokhu hlobalizatsii [Intercultural communication in the age of globalization]. Multylinhvizm u suchasnomu suspilstvi: kultura, osvita, polityka [Multilingualism in modern society: culture, education, politics]. Kyiv: NTUU “KPI” [in Ukrainian].

Liakh V. (2006). Svoboda i poshuk novykh form identychnosti v dobu hlobalizatsii [Freedom and the search for new forms of identity in the age of globalization]. Multyversum: Filosofskyi almanakh [Multiverse: Philosophical almanac] (Vol. 57. pp. 3-19). Kyiv: Ukrainskyi tsentr dukhovnoi kultury [in Ukrainian].

Mykhailets L. M. (2007). Mova i suspilstvo (filosofskyi aspekt) [Language and society (philosophical aspect)]. Derzhavne budivnytstvo [State building], 1(1). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1%281%29 9[in Ukrainian].

Ovsiiuk M. (2010). Mizhkulturna komunikatsiia v umovakh hlobalizatsii [Intercultural communication in the context of globalization]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2010/Politologia/63704.doc.htm. [in Ukrainian].

Omelian-Skyrta N. (2014). Bahatomovnist ta kontseptualna kartyna svitu [Multilingualism and conceptual picture of the world]. Visnyk Prydniprovskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury [Bulletin of the Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture], 10, 60-64 [in Ukrainian].

Holubovska I. O., Zhalai V. Ya., Bykhovets N. M., Kruhlykova O. V., Lynnyk T. H., Parkhomenko A. F., … & Boboshko T. M. (2015). Terminohrafiia, multylinhvizm, multydystsyplinarnist: napriamky maibutnikh doslidzhen [Terminography, multilingualism, multidisciplinarity: directions for future research]. Linhvistyka XXI stolittia: novi doslidzhennia i perspektyvy [21st century linguistics: New research and perspectives], 3-23. Retrieved from http:// nbuv.gov.ua/UJRN/linds_2015_2015_3[in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.