МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ І КУЛЬТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ

Автор(и)

  • P. Kravchenko

DOI:

https://doi.org/10.33989/2075-1443.2020.44.220514

Ключові слова:

антеїзм, відмінність, етнос, ідентичність, кордоцентризм, культура національної самосвідомості, менталь­ність, національна самосвідомість, освіта, освітньо-виховний процес, поліфонізм, самовизначеність, самосвідомість, тотож­ність

Анотація

Процес виховання в Україні з самого початку спирався на такі екзистенціальні особливості національної самосвідомості, як поліфонізм (терпимість щодо різних духовних особливостей інших народів), антеїзм (яскраво виражене «земне» матеріальне начало в культурі та побуті), кордоцентризм («сердечність», орієнтована на «внутрішнє» буття), нерозривно пов’язані з індивідуалізмом.

Освітній процес в Україні має чітко виражене антипозити­вістське гуманістичне спрямування і зорієнтований на виховання моральних якостей, що характеризуються героїчними ідеалами. Нині необхідно прискорити цей процес, особливо в напрямку екзис­тенціально-гуманістичного наповнення його. У викладанні будь- якої науки не можна обминати світоглядно-моральних оцінок тих явищ, які характеризують, наприклад, ринкову економіку. Осно­вою ж моральних доброчинств повинен бути національний дер­жавний патріотизм.

Нація стверджує своє право на існування як етнічна спільність тоді, коли досягає рівня самосвідомості, яка потребує активного формування. Культура «національного духу» це об’єктивована духовна форма самовизначення людини, яка дозволяє їй у реальних суперечностях суспільного життя зберегти позитивні особисті якості. Культура національної самосвідомості, як чинник позитивної дії на суспільне життя, включає і розуміння дійсних умов реалізації принципів моральності та об’єктивної історичної ситуації, в якій діють суспільні класи і конкретні індивіди. Усвідомлення кожною людиною самої себе в якості об’єкта і «деміурга» історичного процесу, узагальнення особистої практичної позиції через призму суспільних вимог сучасної епохи в умовах суперечливого світу, реальних соціальних, національних, професійних та інших різниць є умовою збереження істини людського буття і життя всього людства.

Посилання

Boryshevskyi, M. Y. (2012). Osobystist u vymirakh samosvidomosti [Personality in the dimensions of self-awareness]. Sumy: Vyd. budynok «Ellada» [in Ukrainian].

Boryshevskyi, M. Y. (2014). Etiudy psykholoha. Spohady [Etudes of a psychologist. Memoirs]. Sumy: Vyd-vo Sum. DPU imeni Antona Makarenka [in Ukrainian].

Kirieieva, U. (2010). Psykholohichnyi analiz Ya-kontskptsii v konteksti samosvidomosti [Psychological analysis of self-concept in the context of self-awareness]. Psykholohiia i suspilstvo [Psychology and society], 1, 122- 130. Retrieved from http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131/article/ viewFile/122185/117044 [in Ukrainian].

Kovaliv, Yu. V. (Comp.). (2007). Samosvidomist [Consciousness]. In Literaturoznavcha entsyklopediia [Literary encyclopedia] (Vol. 2, pp. 366- 367). Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Lavrinenko, Yu. (1959). Rozstriliane Vidrodzhennia. Antolohiia 1917–1933: poeziia-proza-dramy-esei [Shot Renaissance. Anthology 1917–1933: poetry-prose-drama-essays]. Paryzh-Miunkhen: Kultura [in Ukrainian].

Mol’, A. (2008). Sociodinamika kul’tury [Sociodynamics of culture]. (3nd ed.). Moskva: Izdatel’stvo LKI [in Russian]

Osvita: prykhovanyi skarb. Dopovid Mizhnarodnoi komisii z osvity dlia XXI st. [Education: a hidden treasure. Report of the International Commission on Education for the XXI century]. (2007). Retrieved from https://www.ifap.ru/library/ book201.pdf. [in Ukrainian].

Savchuk, V. A. (2017). Natsionalna samosvidomist: ohliad psykholohichnykh kontseptsii [National self-consciousness: a review of psychological concepts]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Psykholohiia» [Scientific notes of the National University «Ostroh Academy». Psychology Series], 5, 147-157. [in Ukrainian].

Tyshchenko, S. A. (2008). Samosvidomist [Consciousness]. In Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. (pp. 802-803). Kyiv: Yurinkom Inter, [in Ukrainian].

Yereskova, T. V. (2004). Henezys fenomenu samosvidomosti v istorii filosofii [The genesis of the phenomenon of self-consciousness in the history of philosophy]. Multyversum. Filosofskyi almanakh [Multiverse. Philosophical Almanac], 42. Retrieved from https://www.filosof.com.ua/Jornel/M_42/Eresko [in Ukrainian].

Yereskova, T. V. (2018). Natsionalna samosvidomist u konteksti multykulturnykh praktyk v Ukraini [National self-consciousness in the context of multicultural practices in Ukraine]. Kulturolohichna dumka [Cultural thought], 4 , 60-67. Retrieved from https://www.culturology.academy/nacionalna-samosvidomist-u-konteksti-multikulturnih-praktik-v-ukraini.html [in Ukrainian].

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ